ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 • Az adatkezelési tájékoztató célja

Sebestyén Tamás (2131 Göd, Csörsz u. 1.) továbbiakban, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban (Európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete) meghatározott elvárásoknak. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy megismerte az érintettekkel az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát, az általa kezelt személyes adatok felhasználását.
A Sebestyén Tamás elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Sebestyén Tamás adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a http://www.favagomester.hu/adatkezeles/ címen.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, szerződő partnereit, érdeklődőit.
Az Adatkezelési tájékoztatóban előforduló kifejezések magyarázatát a dokumentum utolsó oldalán megtalálható „Kifejezések magyarázata” rész tartalmazza.
A Sebestyén Tamás az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 • Az Adatkezelő adatai

Cégnév: Sebestyén Tamás egyéni vállalkozó
Székhely: 2131 Göd, Csörsz u. 1.
Nyilvántartási szám: 54639782
Adószám: 55897619-1-33
Tényleges adatkezelés címe: 2131 Göd, Csörsz u. 1.
Telefonszám: +36-20-587-9652
E-mail cím: info@favagomester.hu

 • A kezelt személyes adatok köre

Sebestyén Tamás egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő az adatkezelések során, a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével kezeli az érintettek személyes adatait. Az egyes adatkezelések által érintett személyes adatok köre az alábbi:

 • Adatkezelés „Kapcsolatfelvétel” igénybevétele esetén

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétele és kapcsolattartás, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatok felvétele, az Ön személyre szabott kiszolgálása érdekében.
A honlapon történő űrlap kitöltésével Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait az Adatkezelő rögzítse és tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Név
E-mail cím
A szolgáltatás helyének címe
Egyéb Ön által megadott adatok

 • Kapcsolatfelvétel, rendelésfelvétel a honlapon feltüntetett telefonszámon történő megkereséssel

A kapcsolatfelvételt telefonhívásos megkeresés esetén Ön kezdeményezi, ekkor az adatkezelés kiterjed:

a hívó fél nevére, amennyiben megadja
telefonszámára, amennyiben nem rejtett számról hív
minden további személyes adatára, amelyet a telefonos hívás során megad

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel, kapcsolattartás, információadás és tájékoztatás szolgáltatásainkról, rendelési adatainak felvétele, az Ön személyre szabott kiszolgálása. Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásági, rendelésfelvétel esetén a rendelést teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig) valamint a számlázási adatok kezelése a számviteli törvényben meghatározott határidőig (8 évig).

 • Személyes adatok törlése
  Ön bármely fenti felsorolású megkeresés során önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja, hogy megadott adatait az Adatkezelő rögzítse, tárolja és az adatkezelés céljának megfelelően használja. Ön hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából adatainak törlését. Ön a törlésre vonatkozó nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő info@favagomester.hu elektronikus címére küldött üzenetben.
  Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül végrehajt. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Cookie-k (Sütik) kezeléseSebestyénné Horváth Mónika egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.favagomester.hu weboldalon sütiket használ azért, hogy a felület kellemesebb felhasználói élményt biztosítson a honlapra látogatók számára. Erről bővebben az alábbiakban tájékoztatjuk:
 •  A sütik feladata
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Fontos megjegyeznünk, hogy ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes és zökkenőmentes használatát.

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.favagomester.hu honlapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 • Használatot elősegítő sütik

Ezek a típusú sütik arra biztosítanak lehetőséget, hogy az érintett a www.favagomester.hu honlappal kapcsolatos választásait, beállításait, használati szokásait az oldal „megjegyezze” és ne kelljen azokat minden látogatáskor újra beállítania. Ezen sütik egyéb adatot nem tárolnak, így az érintett személyes beazonosítására nem alkalmasak. Ezen sütik a lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A favagomester.hu weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 • Közösségi média

Az Adatkezelő közösségi oldalakon keresztül végzett tevékenysége során a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. platformokon, az általa kezelt oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe, mint személyes adat kerül kezelésre. Az adatkezelés során érintett valamennyi felhasználó, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 • Az adatkezelés időtartama

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az Adatkezelő az adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • Ön azt kéri, hozzájárulását visszavonja
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
 • A számlázással kapcsolatosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében nyolc évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.
 • A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

 

 • Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok Adatkezelő általi felvétele és kezelése minden esetben a szolgáltatást igénybe vevő Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A kapcsolatfelvételre az Adatkezelő honlapján vagy telefonon keresztül, illetve az Érintett által személyes megkeresés útján kerülhet sor. Az Érintett a hozzájárulást az adott szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése), használatának kezdeményezésével, használatával, személyes megkeresés esetén, „Megrendelő lap” nevű dokumentum kitöltésével adja meg.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett helyett a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelő nem tudja a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 • Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes, nem nyilvános adatokhoz kizárólag a Sebestyén Tamás egyéni vállalkozó munkatársai férhetnek hozzá. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy, vagy személyek számára – a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Adatkezelő megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítése, rendelések nyilvántartása, weboldal üzemeltetése, reklámajánlatok küldése és a számviteli törvényben előírtak betartása érdekében adatfeldolgozók részére továbbíthatja.

Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.favagomester.hu honlap webhoszting tevékenységét biztosító Társaság:
Név: Evolutionet Kft
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75
Cégjegyzékszám: 02 09 075023
Adószám: 14992511-2-02
E-mail: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu

 • Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információkhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 • Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény;

További információkat a személyes adatokról és azokkal kapcsolatos jogairól a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 06-1-391-1400; www.naih.hu) kérhet az Érintett.

 • Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az alábbiakban összefoglaljuk az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogait. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 • Tájékoztatáshoz való jog

Sebestyénné Horváth Mónika egyéni vállalkozó megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Jelen adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintettre vonatkozó és az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kérhet. Az igénylés teljesítéséhez az Adatkezelő elegendő személyes adatot kérhet ahhoz, hogy az Érintett által igényelt adatokat kikeresse nyilvántartásából.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 • Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti Sebestyén Tamás egyéni vállalkozó által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapján képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (pl. közösségi oldalak) kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése azonban nem kezdeményezhető az érintettek részéről, ha az adatkezelés szükséges az alábbiak alapján:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
 • illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére Sebestyén Tamás egyéni vállalkozó korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényeli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a személyes adat adatkezelése korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételéve csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Az adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Csak akkor alkalmaz az Adatkezelő ilyen döntéshozatali módszert, ha ez szükséges a szerződéskötéshez vagy az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítéséhez, vagy azt az európai jog vagy a magyar jog Sebestyénné Horváth Mónika egyéni vállalkozó részére kötelezően előírja, és egyben tartalmazza jogainak, szabadságának és jogos érdekeinek védelmét is illetve, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult.
Az Érintett kérheti az Adatkezelőt, hogy valós személy bevonását kérje a döntéshozataloknál.

Adatvédelmi bejelentés, kérelem, panasz, incidens bejelentése

Amennyiben az érintettek adatainak kezelésével kapcsolatban visszaélés gyanúja merül fel vagy sérelem éri őket, vagy ezeket vélelmezik, akkor jogosultak adatvédelmi bejelentést tenni az Adatkezelő elérhetőségein szóban vagy írásban.
Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos bejelentés, kérelem, panasz, incidens bejelentést:

 • írásban (postai levélben előterjesztve 2131 Göd, Csörsz u. 1. címen vagy az info@favagomester.hu címen;
 • szóban/telefonon: +36-20-587-9652 telefonszámon

tehet az Adatkezelő részére.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Ha Ön úgy érzi, hogy személyes adatait jogszerűtlenül kezeli az Adatkezelő, akkor panaszával elsőként közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon. Panasz esetén az Adatkezelő 15 napon belül kivizsgálja és írásban tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.

 • Jogait bírósági úton is érvényesítheti, keresetet benyújtva a lakóhelye szerinti törvényszékhez, vagy
 • fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

 • Kifejezések magyarázata

A jelen tájékoztatóban használt kifejezések alatt a következők értendők:

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy az adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen esetben adatkezelő Sebestyénné Horváth Mónika egyéni vállalkozó.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (pl. a méretes öltöny készítése iránt érdeklődők, szerződött partnerek).
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Készült: Budapest, 2019. január 1.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. További információ